Vedtekter for Vikåsen familiebarnehage

 

Eierforhold

Vikåsen familiebarnehage er en privateid barnehage som er godkjent for 10 barn fra 1-6 år. Per dags dato drives barnehagen med barn mellom 1-6 år.

Eierform

Barnehagen er et AS. Eier og styrer er Marianne Horvath Aadahl.

org.nr           : 998643473

Eiers navn    : Marianne Horvath Aadahl

Adresse        : Sagplassveien 57 7054 Ranheim        

Telefon         : 928 00 200

E-post: m-aadahl@outlook.com

www.vikasen-familiebarnehage.com

Ansvar:

Eier har pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

Formål

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om Barnehager § 1.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitets - muligheter i nær forståelse med barnas hjem

 

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering".

 

Vårt motto og profil: Med skogen som lekeplass

I det daglige vektlegger vi mottoet «skogen som vår lekeplass». Vi har derfor valgt å ha dette som en profil i vår barnehage. Vår barnehage ligger tett inntil Vikåsenskogen og det gir oss god tilgjengelighet for å bruke skog og mark aktivt, samtidig som vi har et flott og variert uteområde. Vi ser stor verdi i mulighetene dette gir oss og derfor er det en selvfølge med motto; "Med skogen som lekeplass".

 

Bemanning/Vikarordning

Eier av barnehagen jobber i 100 % stilling og er utdannet barnehagelærer med tilleggsutdanning.Eier tar i tillegg deltids masterutdanning ved NTNU- Barn og unges psykiske helse. Eier har daglig omsorg sammen med pedagogisk leder Sandra K. Hansen. I tillegg jobber Lene som tilkallingsvikar. Hun er utdannet barnehagelærer med ekstrautdanning. Barnehagen har vikarordning ved sykdom og annet fravær. De ansatte er også jevnlig på kurs/fagdager for å holde seg faglig oppdatert.

 

Foreldreråd /Samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom familiebarnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i familiebarnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Representantene fra foreldrerådet velges for 2 år av gangen.

Familiebarnehagens eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget og samtidig sørge for at foreldrenes saker blir tatt opp i møter. Det avholdes møte 14 dager etter anmodning om møte. Det avholdes 2 møter i året og ekstra ved behov.

Samarbeidsutvalget består av barnehagens styrer, assistent og 2 foresatte.

Departementets fastsatte” Rammeplan for barnehager” skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget behandler bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Årsplanen skal bygge på Departementets rammeplan og avspeile vedtektenes formål.

 

Samarbeidsbarnehage:

Vikåsen familiebarnehage har Nydammen familiebarnehage og Lekeplassen familiebarnehage som samarbeidsbarnehage samt Løkka familiebarnehage som holder til på Jonsvatnet. 

 

Åpningstider/ferie

Barnehagen er åpen f.o.m. mandag t.o.m. fredag fra kl. 07.15-16.30. Julaften og romjula holder vi stengt, og den stille uke i påska.

Vi har stengt 4 uker i juli måned. Juli måned er betalingsfri.

Barnehagen har 1 planleggingsdag men har de siste årene ikke benyttet seg av disse. Vi planlegger på kveldstid eller har vikar som kjenner barna godt, om vi har planleggingsdag på dagtid.

 

Opptak

Barnehageåret er fra 1. august til 31. juli. Barnehageplassene tildeles etter løpende opptak. Opptak foretas av Trondheim kommune v/ oppvekstkontoret.

Plassen beholdes inntil plassen blir sagt opp. Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt på elektronisk skjema innen søknadsfristen.

Søknad om opptak sendes elektronisk på fastsatt skjema til:

www.trondheim.kommune.no

 

Overflyttingsopptak

Har du barnehageplass men ønsker plass i en annen barnehage? Søknadsfristen for overflyttingsopptaket er 1. februar. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt på elektronisk skjema innen søknadsfristen.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av plassen må skje skriftlig med to måneds varsel, regnet fra den første i måneden.

Oppsigelse kan gis ved manglende betaling. Oppsigelse ved manglende betaling kan gis med en måneds varsel.

 

Opptakskrets

Barn bosatt i Trondheim kommune samt andre kommuner og omegn.

 

Opptakskriterier

Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:

 

Hovedopptak

Barn som i henhold til Lov om barnehage § 12a har rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass. Det må søkes plass innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato er satt til senest august samme år.

 

Felles for trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd. Kommunale tilleggskriterier.

 

Barnehagens egne kriterier

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

4. Barn bosatt i barnehagens nærområde.

 

Overflyttingsopptak

Barn med barnehageplass som ønsker plass i en annen barnehage fra august samme år og som søker innen fristen 1. februar.

 

Felles for trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

 

Barnehagens egne kriterier

3. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage.

4. Barn bosatt i barnehagens nærområde.

Suppleringsopptak

Barn med og uten barnehageplass som søker utenom frist for hovedopptak eller overflyttingsopptak til ledige plasser i løpet av året.

 

Felles for trondheimsbarnehagene

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager § 13. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved hovedopptak/overflyttingsopptak

 

Egne opptakskriterier:

1. Gruppens sammensetning.

2. Barn bosatt i barnehagens nærområde.

 

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetalingen for et år av gangen, og etter veiledende makspris. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri. Betalingen skjer forskuddsvis.

 

Moderasjon

1.    Søskenmoderasjon
For familier med mer enn ett barn i barnehagen gis moderasjon på 30 % for barn nr.2 og 50 % for barn nr.3 osv.

2.    Moderasjon på økonomisk grunnlag

Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag, men betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Det skal ikke betales mer enn seks prosent av familiens inntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for en barnehageplass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. Barnehagene kan kreve kostpenger i tillegg.

3. De gir gratis kjernetid for fire- og 5 åringer (20 timer) for familier med lav inntekt. Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
 

Kostpenger

Kommer i tillegg til foreldrebetalingen og skal dekke noe av utgifter barnehagen har til kost. Dette består av mellommåltid, lunch og frukt/grønnsaker hver dag + en eller flere varmmåltid i uka. Vi legger vekt på et sunt og variert kosthold og følger nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehage, utarbeidet av helsedirektoratet. Kostpenger er 200,-pr. måned.

Turpenger

Barnehagen tar ikke turpenger. Turer dekkes alltid av barnehagen.

Barnehagens oppholdsareal

Inne består arealet i 1.etg av gang, stue, bad, kjøkken og 3 rom. Barnehagen disponerer også kjøkken, stue og bad i etasjen opp. Barnehagen har egen inngang. Inne arealet som disponeres er ca. 130 kvm.

Trondheim kommune har et minimumskrav om 4 kvm pr. barn over 3 år og 5,3 kvm pr. barn under 3 år. Ute disponerer barnehagen en stor hage som grenser til skogen og dens fantastiske muligheter til lek.  Det er også flere lekeplasser som er tilknyttet området.

 

Årsplan/ Dokumentasjon

Årsplan for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett år av gangen i samarbeid med foreldre og følger barnehageåret. Årsplan skal godkjennes av foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget. Årsplan utarbeides på grunnlag av barnehageloven, rammeplan for barnehager (forskrift til loven), formålsparagrafen og lokale forhold. Planen blir lagt ut på Trondheim kommune sine sider, sendt på mail til foreldre og lagt ut på vår lukkede side på Facebook.

 

Det blir hver annen måned sendt ut en plan over ulike tema som barnehagen skal jobbe med samt annen relevant info. Med bakgrunn i denne planen, sendes det ut tomåneders info  hvor vi dokumenterer det vi har gjort. Det henges også opp bilder og annet som barna jobber med. Barnehagen har egen lukket side på Facebook, hvor hverdagen dokumenteres. For foreldre som ikke vil ha bilde av barnet sitt eller navn nevnt, tas dette hensyn til. For å bli med på denne siden, må eier godkjenne det. Barnehagen har egen nettside www.vikasen-familiebarnehage.com. Den brukes som en infokanal ut mot foreldre om barnehagen vår og oppdateres 2 ganger i året eller ved behov.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§13 til 13f.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§21 og 22.

 

Forsikring:

Barnehagen har tegnet ulykkesforsikring på barna i den tiden de oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder innenfor barnehagens områder, på turer som foregår under barnehagens ledelse, på direkte vei fra hjemmet til barnehagen og fra barnehagen til hjemmet. Barnehagens forsikring dekker ikke privat utstyr, hverken klær, leker eller andre ting som f.eks. ski/akebrett eller vogn. Barnehagen dekker heller ikke briller eller høreapparat som måtte bli skadet.  

Hvis barnet er uheldig og skader for eksempel en bil eller lignende, må dette dekkes gjennom foreldrenes forsikring.

 

 

Førstehjelpskurs

Alle ansatte skal gjennomføre førstehjelpskurs, med repetisjon innen 1,5 år.

 

Politiattest

Etter barnehageloven § 19 må den som skal arbeide i barnehage legge fram tilfredsstillende politiattest. Barnehagen krever politiattest av alle sine ansatte, både faste og vikarer. 

 

Tilvenning

Det er viktig at barna tilvennes barnehagen på en god måte. Det er derfor nødvendig at en av foreldrene er til stede i barnehagen de første dagene. Vi bruker vanligvis 3-4 dager på tilvenning. Er det ønskelig med mer så tilrettelegger vi. Vi vektlegger en god dialog med foreldrene ved oppstart.

Vi sender tidlig ut informasjon til foreldre om rutiner og oppstart, samt annet som er relevant når barnet skal begynne i barnehage.

 

Internkontroll

Barnehagen har utarbeidet et internkontrollsystem. Barnehagen godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dette innebærer at vi har utarbeidet et internkontrollsystem som samsvarer med denne forskriften. Barnehagen har utarbeidet en helse, miljø og sikkerhetsperm som er tilgjengelig for foreldre og ansatte.

  

Dyr i barnehagen

Eier har hund. Hund oppholder seg ikke i barnehagen.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene er fastsatt av eier og kan revideres som følge av eierforhold, antall hjem eller om andre forhold endres. Vedtektene sendes til Trondheim kommune for orientering.

Oppdatert av Marianne H. Aadahl

Dato: 25. April 2022

-----------------------------------------------

Eier/styrer av Vikåsen familiebarnehage AS