Arbeidsutvalg/ Samarbeidsutvalg

Alle foreldrene i barnehagen er representanter i foreldrerådet.

Foreldrenes arbeidsutvalg består av 2 foreldre.

De blir valgt for 1 år om gangen. Disse 2 er også med i samarbeidsutvalget.

Barnehagens Samarbeidsutvalg skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Samarbeidsutvalget
består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er
likt representert. Su i Vikåsen familiebarnehage
består av eier, en ansatt og to foreldrerepresentanter. Su har 2 faste møter i
året, samt ekstra møter når det er nødvendig.   

Foreldrenes samarbeidsutvalg er med på å godkjenne og evaluere årsplanen.

Foreldrerådets oppgave er å bidra til at aktivitetene og oppfølgningen av barna skjer i nært
samarbeid og forståelse med barnas hjem.

Å fremme interesser som er felles for foreldrene.

Bidra til at samarbeidet mellom eier og foreldre skaper et godt oppvekstmiljø for barna
i barnehagen.

Samt at foreldrebetaling har maksimalgrense etter barnehagelovens § 15.

Eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget som igjen
kan legge dette fram for foreldrerådet.

Familiebarnehagen avholder 2 foreldresamtaler i året om ønskelig.

Familiebarnehagen avholder 2 foreldremøter pr år, den ene på høsten og den andre på våren. Det er også vanlig at vi slår oss sammen med andre barnehager i nærområdet på et temabasert foreldremøte på vårparten.