Moderasjon

Vi har ulike typer moderasjonsordninger:

  • søskenmoderasjon
  • moderasjon på økonomisk grunnlag
  • moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp
  • moderasjon ved utsatt skolestart

Regler for moderasjon vedtas av Bystyret. Kommentarer og presiseringer av bestemmelsene er her skrevet med kursiv tekst.

1. Søskenmoderasjon
For familier med mer enn ett barn i barnehage gis moderasjon på 30 % for barn nummer 2 og 50 % fra og med barn nummer 3.

2. Moderasjon på økonomisk grunnlag

Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag. Betaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger. Grunnlaget for vedtaket er en vurdering av familiens økonomi. Dokumenterte opplysninger om familiens samlede inntekter og utgifter må følge med søknaden. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vurderingen av søknaden følges etter sosialtjenestens satser for livsopphold. Dersom det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon.

Det må søkes spesielt om moderasjon på økonomisk grunnlag. Nødvendig dokumentasjon på alle inntekter og utgifter må legges ved. Dokumentasjonen må ikke være eldre enn tre måneder. Eventuell moderasjon innvilges fra den måned Oppvekstkontoret har mottatt søknad med fullstendig dokumentasjon. Hvis det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag gis det ikke søskenmoderasjon. Ordinær foreldrebetaling kreves inntil vedtak om moderasjon foreligger.

Med inntekter menes: Bruttolønn, kontantstøtte, pensjon, trygdeytelser (unntatt grunn- og hjelpestønad og utdanningsstønad). Inntekter fra egen virksomhet, omsorgslønn, barnebidrag, bostøtte, stipend/fødselsstipend og sosial hjelp.

Med utgifter menes: Husleie, kommunale avgifter, boliglån (dokumentasjon på nedbetalingsplan), strøm- og fyringsutgifter, skatt, bidragsutgifter, utgifter til andre barnetilsynsordninger. Dokumenterte studieutgifter (semester/eksamensavgift) i de tilfellene det gis stipend/studielån. Fradrag på boutgifter gis på inntil kr 8.775 pr. måned. Ved fradrag til livsopphold følges sosialtjenestens satser ut fra familiens størrelse.

Familiens overskudd eller betalingsevne er differansen mellom dokumenterte inntekter og utgifter. Kontingenten fastsettes til 85 % av familiens betalingsevne.

3. Moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringslovens §5-7.
Det gis moderasjon for barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven for de timene de mottar denne hjelpen.

Moderasjon beregnes av styrer i henhold til bestemmelsene. Eventuell søskenmoderasjon og moderasjon på økonomisk grunnlag beregnes av resterende kontingent. Det gis ikke moderasjon på kostutgifter. 

4. Moderasjon for barn med utsatt skolestart
Barn som unntaksvis innvilges utsatt skolestart gis moderasjon for 20 timer pr. uke.

5. Det kan gis redusert pris om foreldre har lav inntekt. Det må søkes om og skjema ligger på Trondheim kommune sine sider. 

6.Det kan gis redusert pris om barnet har gratis kjernetid (20 t). Det kan søkes om og skjema ligger på Trondheim kommunes sine sider. 

Andre stønadsordninger

Det kan søkes til NAV om stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning.